Bases legals Edicion Catalunya 2024

Bases legals:

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’empresa HIJOS DE RIVERA, SAU amb domicili al Pol. Ind. La Grela, c/ José María Rivera Corral, 6, 15008 La Corunya i el número identificatiu CIF A15002637 organitza amb fins promocionals aquest sorteig “Edició Catalunya 2024” de la marca Estrella Galicia (d’ara endavant, “la Promoció”), que es desenvoluparà a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya, i majors d’edat d’acord amb el que disposa l’apartat de condicions per participar-hi.

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 21 de març de 2024 i finalitzarà el dia 10 de maig de 2024 a les 23.59 hores.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Per optar als premis, els participants hauran de registrar-se a la promoció amb les seves dades personals (nom, cognoms, codi postal i correu electrònic). Per registrar-se a la promoció, podran fer-ho o bé a través de la landing https://estrellagalicia.es/edicion-especial/cataluna/ o bé a través del formulari habilitat per a la promoció a les plataformes de Facebook i Instagram mitjançant el sistema de lead ads.

Hi podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya, i siguin més grans de 18 anys. L’Organitzador es reserva el dret de desqualificar de la promoció aquells participants que no resideixin a Espanya.

Les dades personals amb què els participants emplenin el formulari d’inscripció hauran de ser dades veraces.

Els Participants només es podran inscriure una vegada en aquesta promoció. En cas que s’hi registrin més d’una vegada, o a través de les dues vies de registre a la promoció, l’Organitzador es reserva el dret o bé a comptar una única participació, o bé a desqualificar-los de la promoció.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Entre tots els participants que s’hagin registrat correctament a la landing a través de les dues vies de registre (a través de la landing i a través del formulari habilitat a lead ads a les plataformes de Facebook i Instagram), s’elegiran mitjançant sorteig aleatori 4 guanyadors i 4 suplents. El sorteig serà aleatori realitzat a la plataforma EasyPromos.

Easypromos és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i, com a prova d’això, emet un certificat de validesa per a cadascun dels sortejos amb un resultat inalterable per l’organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l’organitzador.
Cada guanyador obtindrà com a premi una entrada doble per a ell i un acompanyant per viure l’experiència “Edició Catalunya 2024”. L’experiència “Edició Catalunya 2024” consta de: Experiència cultura de cervesa i sopar per a 2 persones en un restaurant per gaudir d’una experiència amb maridatge i producte Estrella Galicia. Aquesta experiència es realitzarà al local Batea.
  
La data de l’experiència se seleccionarà segons la disponibilitat del restaurant i es comunicarà als guanyadors amb una setmana d’antelació. L’experiència està valorada en un total de 100 euros.

5.- COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR

HIJOS DE RIVERA, SAU comunicarà el nom dels guanyadors en un termini d’1 dia hàbil des que finalitzi el termini de participació a la promoció (és a dir, el 21 de març de 2024 a les 23.59 hores): “Edició Catalunya 2024” d’Estrella Galicia. Així mateix, farà un contacte directe amb els guanyadors per correu electrònic per tal d’obtenir les dades necessàries per al lliurament del premi.
Els guanyadors disposaran d’un termini màxim de 2 dies naturals a comptar des de l’endemà de la notificació per manifestar si accepten o rebutgen el premi. En cas de no obtenir resposta, no complir els requisits de participació o que el guanyador rebutgi expressament el premi, aquest passarà al primer suplent per ordre de selecció. El suplent disposarà d’un termini de 2 dies naturals comptadors des de l’endemà de la notificació per acceptar o rebutjar expressament el premi. En cas de no respondre en el termini establert, no complir els requisits de participació o rebutjar expressament el premi, aquest passarà al següent suplent per ordre de selecció, que disposarà del mateix termini per acceptar o rebutjar expressament el premi. Esgotats tots els suplents, el premi es considerarà desert.

HIJOS DE RIVERA, SAU no es fa responsable de no poder contactar amb el guanyador i/o el suplent i, per tant, que no se li pugui atorgar el premi. Així mateix, HIJOS DE RIVERA, SAU comunicarà al públic en general el nom i els cognoms dels guanyadors a la landing del sorteig:   
https://estrellagalicia.es/edicion-especial/cataluna/

6.- LIMITACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.
No podran participar en la Promoció les persones següents: (i) Els treballadors per compte aliè empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a HIJOS DE RIVERA, SAU (ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital de HIJOS DE RIVERA, SAU (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquesta Promoció o hagi estat involucrada directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).
El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, i no podrà ser bescanviat per cap altre producte ni per diners. En cas que algun guanyador no pugui assistir a l’experiència perdrà el seu dret al premi i aquest es considerarà desert.
HIJOS DE RIVERA, SAU es reserva el dret, si hi concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció, amb l’únic requisit de comunicar-ho a través del landing de la promoció.
Correran a compte i càrrec del guanyador i/o el seu acompanyant qualsevol despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per HIJOS DE RIVERA, SAU en aquestes Bases Legals.
S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. HIJOS DE RIVERA, SAU es reserva, en cas de necessitat obligada, el dret de substituir el premi per un altre de característiques similars.

7.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers.
Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. HIJOS DE RIVERA, SAU no es responsabilitzarà dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants a la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.

8.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SORTEIG

La participació a la promoció suposa l’acceptació plena i incondicional d’aquestes bases legals per part de cada participant. L’Organització es reserva la possibilitat de canvi, modificació o cancel·lació d’aquesta promoció per causa justa o força major. L’Organització no serà responsable si, per causes alienes o de força major, la promoció no pogués dur-se a terme en algun dels seus termes especificats anteriorment, sense cap altra obligació per als organitzadors, que la publicació de la nova mecànica per mitjans similars als utilitzats per a la seva difusió inicial.

9.- RESPONSABILITATS

L’entitat organitzadora, HIJOS DE RIVERA, SAU queda eximida de qualsevol tipus de responsabilitat:
A partir del moment en què el guanyador accepti el premi. L’Organitzador no serà de cap manera responsable dels incompliments o infraccions de cap tipus relacionats amb aquesta promoció, i s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat en cas de pèrdua patida pels participants, guanyadors i/o els seus acompanyants, en relació amb el premi i altres aspectes d’aquesta promoció.

El participant eximeix qualsevol tipus de responsabilitat i mantindrà indemne l’Organitzador i els seus col·laboradors de qualsevol reclamació com a conseqüència dels danys i perjudicis, ja siguin físics o de qualsevol altra índole, que poguessin patir el guanyador i/o els seus acompanyants per qualsevol acció o omissió. no imputable a aquests i que poguessin derivar-se de l’activitat que desenvoluparà amb el premi concedit.

En cas que existís algun error en les dades facilitades pel mateix premiat que n’impedís la identificació.

Igualment, l’Organitzador queda exonerat de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de Correos o l’empresa de missatgeria utilitzada per l’Organitzador (expressament no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a Correos o a l’empresa de missatgeria que puguin afectar l’enviament del premi) o de les xarxes de comunicació telefòniques i/o electròniques que impedeixin el mal desenvolupament de la promoció per causes alienes a elles i especialment per actes externs de mala fe.

Per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’internet, o comunicacions telefòniques habilitades a aquest efecte.

Així mateix, l’entitat organitzadora es reserva el dret a:
Modificar o suspendre la promoció, sempre que hi concorri causa justificada o per motius de força major que impedeixin dur-la a terme, i amb el compromís de comunicar amb prou antelació les noves bases i/o condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva.
Canviar el premi per un altre d’igual o més valor quan concorri una causa justa o per motius de força major.
Ajornar o ampliar el període de la promoció, així com la facultat d’interpretar aquestes bases legals.
Escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta promoció, si concorreguessin circumstàncies excepcionals que n’impedeixin la realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per als participants en el sorteig.
Eliminar de la promoció per causa justificada qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el seu transcurs normal i reglamentari.

L’entitat organitzadora no serà responsable de:
Els retards, les pèrdues o els deterioraments per causes que no li siguin imputables.
Qualsevol cost associat amb el premi o que no estigui específicament inclòs al premi.
Dels casos de força major que poguessin impedir al guanyador el gaudi total o parcial del premi. Així mateix, quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades europeu, s’informa que les dades de caràcter personal seran tractades per HIJOS DE RIVERA, SAU, la informació identificativa completa del qual figura a l’encapçalament d’aquestes Bases.
Les dades personals de l’usuari recollides a través dels formularis de participació corresponents s’utilitzaran per gestionar la seva inscripció en aquesta iniciativa d’acord amb el que indiquen les Bases.
El tractament de les seves dades és necessari per al desenvolupament i l’execució de l’acció, i aquesta és la base legal que legitima aquest tractament. Les dades seran conservades durant el seu període de desenvolupament i, també després, durant el temps necessari per poder respondre a possibles reclamacions dels participants.
Se sol·licitarà informació addicional al guanyador i es podrà cedir informació a entitats col·laboradores per gestionar la posada a disposició del premi. HIJOS DE RIVERA, SAU podrà donar publicitat a la identitat del guanyador a través dels seus actius web i/o comptes en xarxes socials a efectes de dotar de transparència la iniciativa.
Així mateix, HIJOS DE RIVERA, SAU utilitzarà la informació de contacte proporcionada per enviar-li comunicacions sobre esdeveniments i accions d’Estrella Galicia i altres marques relacionades, sent la base legal que legitima el tractament l’interès legítim de l’organitzador i mantenint-se l’enviament mentre l’interessat no hi manifesti la seva oposició.
Els participants tenen dret a obtenir confirmació sobre si s’està procedint al tractament de dades personals que els concerneixin, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o oposar-se al tractament d’aquestes dades, cas en què únicament seran conservades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Per això, els usuaris podran adreçar una comunicació per escrit al Comitè de Protecció de Dades, José María Rivera Corral, 6, 15008 La Corunya, o a l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@hdriv.es, incloent en ambdós casos una fotocòpia del document nacional d’identitat o la documentació acreditativa equivalent. En cas de no veure satisfets els seus drets, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

11.- NORMATIVA FISCAL

Els premis quedaran subjectes a la retenció o ingrés a compte que correspongui d’acord amb la normativa fiscal vigent. En els casos que correspongui, aquesta retenció o ingrés a compte serà assumit per l’Organitzador, que ingressarà a l’Agència Tributària la quantitat corresponent enviant al/s guanyador/s el certificat corresponent amb les dades del premi i de la retenció o ingrés a compte aplicat.

12.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquesta Promoció i les seves Bases es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o litigi que pogués sorgir en relació amb aquesta Promoció, i/o amb la interpretació o execució d’aquestes bases legals, tant l’Organitzador com els Participants renuncien al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de la Corunya.