Parental Access
Estrella Galicia

Antes de darle caña...

¿Eres mayor de edad?

Confirma que tienes más de 18 años.
Hola, Tienda
Su contraseña se ha reseteado correctamente
Hubo un error al resetear su contraseña

 

 

Bases legals Edició Especial València

 

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

 

L’empresa HIJOS DE RIVERA, S.A.U, amb domicili al Pol. Ind. La Grela, c/ José María Rivera Corral, 6, 15008 A Coruña, i número d’identificació C.I.F. A15002637 organitza amb fins promocionals el present sorteig “Edició València 2024” de la marca Estrella Galicia (en endavant, “la Promoció”), que es durà a terme a través d’Internet, només per a usuaris residents a Espanya i majors d’edat, d’acord amb el que disposa l’apartat de condicions per a participar.

 

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

 

La Promoció s’iniciarà el dia 7 de febrer de 2024 i finalitzarà el dia 21 de març de 2024 a les 23:59 hores.

 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

 

Per a optar als premis, els participants s’han de registrar en la promoció amb les seues dades personals (nom, cognoms, codi postal i correu electrònic). Per a registrar-se en la promoció, ho poden fer a través de la landing https://estrellagalicia.es/edicion-especial/valencia/ o del formulari habilitat per a la promoció en les plataformes de Facebook i Instagram mitjançant el sistema de lead ads.

 

Hi poden participar totes aquelles persones que residisquen a Espanya i tinguen més de 18 anys. L’Organitzador es reserva el dret a desqualificar de la promoció aquells participants que no residisquen a Espanya.

 

Les dades personals amb què els participants emplenen el formulari d’inscripció han de ser veraces.

 

Els Participants només es poden inscriure en la promoció una vegada. En cas que s’hi registren més d’una vegada o a través de les dues vies de registre, l’Organitzador es reserva el dret a comptar una única participació o a desqualificar-los de la promoció.

 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

 

Entre tots els participants que s’hagen registrat correctament en la promoció a través de les dues vies de registre (a través de la landing i a través del formulari habilitat en lead ads en les plataformes de Facebook i Instagram) es triaran mitjançant sorteig aleatori 4 guanyadors i 4 suplents. El sorteig serà aleatori i es durà a terme en la plataforma EasyPromos.

 

Easypromos és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i, com a prova, emet un certificat de validesa per a cadascun dels sortejos, el resultat dels quals no pot ser inalterat per part de l’organitzador, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l’organitzador.

 

Cada guanyador obtindrà com a premi una entrada doble, per a ell i un acompanyant, per a viure l’experiència “Edició València 2024”. L’experiència “Edició València 2024” consisteix en: una experiència cultura de cervesa i sopar per a 2 persones en un restaurant per a gaudir d’una experiència amb maridatge i producte Estrella Galicia. Esta experiència es durà a terme al local El Mercado de la Imprenta.

 

La data de l’experiència se seleccionarà segons la disponibilitat del restaurant i es comunicarà als guanyadors amb una setmana d’antelació.

 

La data de l’experiència se seleccionarà segons disponibilitat del restaurant i es comunicarà als guanyadors amb una setmana d’antelació. L’experiència està valorada en un total de 100 Euros.

 

5.- COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR

 

HIJOS DE RIVERA, S.A.U. comunicarà el nom del guanyador en un termini de 24 horas a comptar des que finalitze el termini de participació en la promoció (és a dir, el 21 de març de 2024 a les 23:59 hores): “Edició València 2024” d’Estrella Galicia. Així mateix, es posarà en contacte amb el guanyador directament per correu electrònic per a obtindre les dades necessàries per al lliurament del premi.

El guanyador tindrà un termini màxim de 2 dies naturals a comptar des de l’endemà de la notificació per manifestar si accepta o rebutja el premi. En cas de no obtindre-hi resposta, de no complir els requisits de participació o que el guanyador rebutge el premi expressament, este passarà al primer suplent per ordre de selecció. El suplent tindrà un termini de 2 dies naturals a comptar des de l’endemà de la notificació per acceptar o rebutjar el premi expressament. En cas de no respondre-hi en el termini establit, de no complir els requisits de participació o de rebutjar el premi expressament, este passarà al suplent següent per ordre de selecció, qui tindrà el mateix termini per a acceptar o rebutjar el premi expressament. En cas que s’hi esgoten tots els suplents, el premi es considerarà desert.

HIJOS DE RIVERA, S.A.U. no es fa responsable de no poder contactar amb el guanyador i/o el suplent i, per consegüent, que no se li puga atorgar el premi. A més a més, HIJOS DE RIVERA, S.A.U. comunicarà al públic en general el nom i els cognoms del guanyador en la landing del sorteig: https://estrellagalicia.es/edicion-especial/valencia/

 

6.- LIMITACIONS

 

En cas que s’evidencie que algun dels participants no compleix els requisits exigits en les Bases o que les dades proporcionades per a participar no són vàlides, la seua participació es considerarà nul·la i quedarà exclòs automàticament de la Promoció, amb la pèrdua corresponent de qualsevol dret sobre els premis atorgats en virtut d’esta Promoció.

No poden participar en la Promoció les persones següents: (i) Els treballadors per compte alié que treballen en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a HIJOS DE RIVERA, S.A.U. (ii) Les persones físiques que participen directament o indirectament en el capital de HIJOS DE RIVERA, S.A.U (iii) Qualsevol altra persona física que haja participat directament o indirectament en l’organització d’esta Promoció o que haja estat involucrada directament o indirectament en la seua preparació o en el seu desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

 

El premi entregat no és transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants ni pot ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.

 

HIJOS DE RIVERA, S.A.U. es reserva el dret, si hi concorre causa justa i comunicació prèvia en forma legal, d’efectuar qualsevol canvi en esta Promoció, suspendre-la o ampliar-la.

 

Correrà a compte i càrrec del guanyador i/o el seu acompanyant qualsevol despesa derivada de la promoció que no siga assumida expressament per HIJOS DE RIVERA, S.A.U. en les presents Bases Legals.

S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals a comptar des de la data de la concessió del premi per a efectuar qualsevol reclamació motivada. HIJOS DE RIVERA, S.A.U. es reserva, en cas de necessitat obligada, el dret de substituir el premi per un altre amb característiques diferents.

 

7.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

 

No s’hi permeten comentaris o opinions el contingut dels quals es considere inadequat, que siguen ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguen vulnerar drets de tercers.

 

Tampoc no s’hi permeten comentaris contra un particular que vulneren els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Hijos de Rivera, S.A.U. no es fa responsable dels danys ocasionats pels comentaris que facen els participants en la Promoció i que puguen ferir, en algun moment, la sensibilitat d’altres participants.

 

8.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SORTEIG

 

La participació en la promoció suposa l’acceptació plena i incondicional d’estes bases legals per part de cada participant.

L’Organització es reserva la possibilitat de canviar, modificar o cancel·lar la present promoció per causa justa o força major.

L’Organització no serà responsable si, per causes alienes o de força major, no es pot dur a terme la promoció en algun dels termes especificats anteriorment. En este cas, l’única obligació que tindran els organitzadors serà la de publicar la nova mecànica a través de mitjans similars als emprats per a la difusió inicial.

 

9.- RESPONSABILITATS

 

L’entitat organitzadora, Hijos de Rivera S.A.U., queda eximida de qualsevol tipus de responsabilitat:

 

A partir del moment en què el guanyador accepte el premi. L’Organitzador no es farà responsable en cap cas dels incompliments o infraccions de qualsevol tipus relacionats amb esta promoció i declina qualsevol tipus de responsabilitat en cas de pèrdua patida pels participants, guanyadors i/o els seus acompanyants, en relació amb el premi i altres aspectes d’esta promoció.

 

El participant eximeix l’Organitzador i els seus col·laboradors, i els en mantindrà indemnes, de qualsevol tipus de responsabilitat davant qualsevol reclamació pels danys i perjudicis, ja siguen físics o de qualsevol altra índole, que puga patir el guanyador i/o els seus acompanyants per qualsevol acció o omissió no imputable a ells i que puguen derivar de l’activitat que desenvolupe amb el premi concedit.

 

En el cas que hi haja algun error en les dades facilitades per l’agraciat mateix que n’impedisca la identificació.

 

L’Organitzador queda exonerat, igualment, de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de Correos o de l’empresa de missatgeria que faça servir l’Organitzador (declina expressament qualsevol responsabilitat per les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a Correos o a l’empresa de missatgeria que puguen afectar l’enviament del premi) o de les xarxes de comunicació telefòniques i/o electròniques que impedisquen el desenvolupament correcte de la promoció per causes alienes i, especialment, per actes externs de mala fe.

 

Per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguen deure a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels servicis mitjançant els quals es participa, a la defraudació de la utilitat que els usuaris els hagen pogut atribuir i, en particular, però no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diverses pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’internet o comunicacions telefòniques habilitades a l’efecte.

 

L’entitat organitzadora es reserva, a més a més, el dret a:

Modificar o suspendre la promoció, sempre que hi concórrega causa justificada o per motius de força major que impedisquen portar-la a terme, i amb el compromís de comunicar amb l’antelació suficient les noves bases i/o condicions, o si escau, l’anul·lació definitiva.

Canviar el premi per un altre amb el mateix valor o més quan hi concórrega causa justa o força major.

 

Ajornar o ampliar el període de la promoció, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

 

Acurtar, prorrogar, modificar o cancel·lar esta promoció quan hi concórreguen circumstàncies excepcionals que n’impedisquen la realització. En este cas, caldrà comunicar estes circumstàncies per tal d’evitar qualsevol perjudici per als participants en el sorteig.

 

Eliminar de la promoció, per causa justificada, qualsevol usuari que en defraude, n’altere o n’inutilitze el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari.

L’entitat organitzadora no serà responsable de:

Els retards, les pèrdues o els deterioraments deguts a causes que no li siguen imputables.

Qualsevol cost associat al premi o que no estiga inclòs específicament en el premi.

 

Dels casos de força major que puguen impedir al guanyador el gaudi total o parcial del premi. Així mateix, quedarà exempta de tota responsabilitat quan hi concòrrega algun dels casos assenyalats, així com pels danys i perjudicis que puguen ocasionar-se durant el gaudi del premi.

 

10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

De conformitat amb el que preveu el Reglament general de protecció de dades europeu, vos informem que les dades de caràcter personal seran tractades per Hijos de Rivera, S.A.U., la informació identificativa completa de la qual figura a l’encapçalament d’estes Bases.

Les dades personals de l’usuari recollides a través dels formularis de participació corresponents es faran servir per a gestionar la vostra inscripció en esta iniciativa de conformitat amb les indicacions de les Bases.

El tractament de les vostres dades és necessari per al desenvolupament i l’execució de l’acció, base legal que el legitima. Les dades seran conservades durant el seu període de desenvolupament, i, després, durant el temps que calga per a poder respondre a possibles reclamacions dels participants.

S’hi sol·licitarà informació addicional al guanyador i es podrà cedir informació a entitats col·laboradores per gestionar la posada a disposició del premi. Hijos de Rivera, S.A.U podrà fer pública la identitat del guanyador a través dels seus actius web i/o comptes en xarxes socials a l’efecte de donar transparència a la iniciativa.

 

A més a més, Hijos de Rivera, S.A.U farà servir la informació de contacte proporcionada per a enviar comunicacions sobre esdeveniments i accions d’Estrella Galicia i altres marques relacionades. En este cas, la base legal que legitima el tractament serà l’interés legítim de l’organitzador i l’enviament es mantindrà mentre l’interessat no hi manifeste l’oposició.

Els participants tenen dret a obtindre confirmació sobre si s’està procedint al tractament de dades personals que els concerneixen, a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins per als quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades o oposar-s’hi. En este cas, seran conservades únicament per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per fer-ho, els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al Comité de Protecció de Dades, José María Rivera Corral, 6, 15008 A Coruña o a l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@hdriv.es, incloent-hi en tots dos casos una fotocòpia del document nacional d’identitat o de la documentació acreditativa equivalent. En cas que no vegen satisfets els seus drets, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

11.- NORMATIVA FISCAL

 

Els premis estaran subjectes a la retenció o ingrés a compte que corresponga de conformitat amb la normativa fiscal vigent. En els casos que corresponga, esta retenció o ingrés a compte serà assumit per l’Organitzador, qui haurà d’ingressar en l’Agència Tributària la quantitat corresponent i enviar al/s guanyador/s el certificat corresponent amb les dades del premi i de la retenció o ingrés a compte aplicat.

 

12.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 

Esta Promoció i les seues Bases es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o litigi que hi puga sorgir en relació amb esta Promoció i/o amb la interpretació o l’execució de les presents bases legals, tant l’Organitzador com els Participants renuncien al fur que els puga correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat d’A Coruña.