BASES LEGAIS PROMOCION EDICIÓN ESPECIAL CELTA CENTENARIO

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DA PROMOCIÓN

A empresa HIJOS DE RIVERA, S.A. con domicilio en Polígono Industrial A Grela, c/ José María Rivera Corral, 6. 15008 A Coruña e número identificativo C.I.F. A15002637 organiza con fins promocionais o presente sorteo “*Edición Especial RC Celta” da marca Estrella Galicia (en diante, “a Promoción”). A promoción é exclusiva para maiores de idade de acordo con o disposto no apartado de condicións para participar.

2.-DATA DE INICIO E DATA DE FINALIZACIÓN

A Promoción iniciarase o día 28 de Agosto de 2023 e finalizará o día 29 de Outubro de 2023 ás 23:59 horas.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E MECÁNICA DA PROMOCIÓN

Os requisitos de participación serán os seguintes: para optar aos premios os participantes deberán rexistrarse na landing https://estrellagalicia.es/edicion-especial/celta/  (a da promo da Edición Especial) cos seus datos persoais (nome, apelidos, código postal e email).

Poderán participar aquelas persoas que sexan maiores de 18 anos. O Organizador resérvase o dereito para descualificar da promoción a aqueles participantes que non cumpran o requisito. Os datos persoais cos que os participantes enchan o formulario de inscrición deberán ser datos veraces. Os Participantes só poderán inscribirse unha vez na presente promoción.

Cada participante só poderá participar unha vez por usuario nos premios parciais. No caso de que un participante realice máis dunha participación, só terá presente a última participación.

4.- CONDICIÓNS DA PROMOCIÓN E PREMIOS

Entre todos os participantes que se rexistraron correctamente na landing, elixiranse mediante sorteo aleatorio os seguintes gañadores:

 • Premios Parciais: 1 gañador e 2 suplentes (1 cada semana, e o ganador dun premio parcial non poderá participar máis no resto dos sorteos, excepto no sorteo final onde si estarán TODOS os participantes da Promoción)
 • Premio Final: 2 gañadores e 5 suplentes (TODOS os participantes da Promoción participarán)

O sorteo será aleatorio realizado na plataforma EasyPromos.
Easypromos é unha plataforma que garante a transparencia do resultado do sorteo e como proba diso emite un certificado de validez para cada un dos seus sorteos cuxo resultado é inalterable polo organizador do sorteo, e que calquera usuario participante pode solicitar ao organizador.

O participante pode optar aos seguintes premios:

 • Premio 1: Camiseta Edición Especial RC Celta
 • Premio 2: Camiseta de xogo RC Celta 1ª Equipación
 • Premio 3: Welcome Pack Edición Especial
 • Premio 4: 1 entrada doble palco VIP Estrella Galicia – Estadio Abanca Balaídos
 • Premio 5: Camiseta Edición Especial RC Celta
 • Premio 6: Camiseta de xogo RC Celta 1ª Equipación
 • Premio 7: Welcome Pack Edición Especial
 • Premio 8: 1 entrada doble palco VIP Estrella Galicia – Estadio Abanca Balaídos
 • Premio final “Experiencia Pachanga Balaídos”. Nesta Experiencia o gañador 1 terá a posibilidade de xogar con 10 amigos máis escollidos por él, nun partido que se celebrará no estadio Municipal de Balaídos contra o equipo do 2º ganador.

5.- COMUNICACIÓN DO GAÑADOR

HIJOS DE RIVERA, S.A.U. comunicará o nome do gañadores nun prazo de 24h desde que finalice o prazo de participación na promoción: “*Edición Especial RC Celta” de Estrella Galicia. Así mesmo, realizará un contacto directo co gañador vía email para obter os datos necesarios para a entrega do premio. O gañador dispoñerá dun prazo máximo de 1 día natural a contar desde o día seguinte da notificación para manifestar se acepta ou rexeita o premio. En caso de non obter resposta, non cumprir os requisitos de participación ou que o gañador rexeite expresamente o premio, este pasará ao primeiro suplente por orde de selección. O suplente dispoñerá dun prazo de 1 día natural a contar desde o día seguinte ao de notificación para aceptar ou rexeitar expresamente o premio. En caso de non responder no prazo establecido, non cumprir os requisitos de participación ou rexeitar expresamente o premio, este pasará ao seguinte suplente por orde de selección, quen dispoñerá do mesmo prazo para aceptar ou rexeitar expresamente o premio. Esgotados todos os suplentes, o premio considerarase deserto. HIJOS DE RIVERA, S.A.U. non se fai responsable de non poder contactar co gañador e/o o suplente e, por conseguinte, que non se lle poida outorgar o premio. Así mesmo, HIJOS DE RIVERA, S.A.U. comunicará ao público en xeral o nome e os apelidos do gañador en landing do sorteo: https://estrellagalicia.es/edicion-especial/celta/

Datas dos sorteos:

 • 4 de Setembro – Premio 1 (Camiseta Edición Especial)
 • 11 de Setembro – Premio 2 (Camiseta Club)
 • 18 de Setembro – Premio 3 (Welcome Pack)
 • 25 de Setembro – Premio 4 (Entrada doble palco VIP)
 • 2 de Outubro – Premio 5 (Camiseta Edición Especial)
 • 9 de Outubro – Premio 6 (Camiseta Club)
 • 16 de Outubro – Premio 7 (Welcome Pack)
 • 23 de Outubro – Premio 8 (Entrada doble palco VIP)
 • 30 de Outubro – Premio final “Experiencia Pachanga”

6.- LIMITACIÓNS

Se se evidenciase que calquera dos participantes non cumpre cos requisitos esixidos nas Bases, ou os datos proporcionados para participar non fosen válidos, a súa participación considerarase nula e quedarán automaticamente excluídos da Promoción, perdendo todo dereito sobre os premios outorgados en virtude desta Promoción. Non poderán participar na Promoción as seguintes persoas: (i) Os traballadores por conta allea empregados en calquera das sociedades e outras entidades con personalidade xurídica vinculadas a HIJOS DE RIVERA, S.A.U. (ii) As persoas físicas que participen directa ou indirectamente no capital de HIJOS DE RIVERA, S.A.Ou (iii) Calquera outra persoa física que participase directa ou indirectamente na organización desta Promoción ou estea involucrado directa ou indirectamente na súa preparación ou desenvolvemento (axencia, provedores etc.)/ etc.). O premio entregado non será transferible nin susceptible de cambios, alteracións ou compensacións a pedimento dos Participantes, non podendo ser trocado por calquera outro produto nin por diñeiro. HIJOS DE RIVERA, S.A.U. resérvase o dereito, se concorre xusta causa e previa comunicación en legal forma, de efectuar calquera cambio, suspender ou ampliar esta Promoción. Correrán a conta e cargo do gañador e/o o seu acompañante calquera gasto derivado da promoción que non estea expresamente asumido por HIJOS DE RIVERA, S.A.U. nas presentes Bases Legais. Establécese un prazo de QUINCE (15) días naturais desde a data da concesión do premio, para efectuar calquera reclamación motivada. HIJOS DE RIVERA, S.A.U. se reserva, en caso de obrigada necesidade, o dereito de substituír o premio por outro de similares características.

7.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS OU OPINIÓNS

Non se permitirán comentarios ou opinións cuxo contido se considere inadecuado, que sexan ofensivos, inxuriosos ou discriminatorios ou que puidesen vulnerar dereitos de terceiros. Tampouco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren os principios de dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. Hijos de Rivera, S.A.U. non se responsabilizará dos danos ocasionados polos comentarios que fagan os participantes na Promoción, e que en calquera momento puidesen ferir a sensibilidade doutros participantes.

8.- ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DO SORTEO

A participación na promoción supón a aceptación plena e incondicional destas bases legais por parte de cada participante. A Organización se reserva a posibilidade de cambio, modificación ou cancelación da presente promoción por causa xusta ou forza maior. A Organización non será responsable se por causas alleas ou de forza maior, a promoción non puidese levar a cabo nalgún dos seus termos especificados anteriormente, sen outra obrigación para os organizadores, que a publicación da nova mecánica por similares medios aos empregados para a difusión inicial do mesmo.

9.- RESPONSABILIDADES

A entidade organizadora, Hijos de Rivera S.A.U. queda eximida de calquera tipo de responsabilidade: A partir do momento no que o gañador acepte o premio. O Organizador non será en ningún modo responsable dos incumprimentos ou infraccións de ningún tipo relacionados con esta promoción, e exímese de calquera tipo de responsabilidade en caso de perda sufrida polos participantes, gañadores e/o os seus acompañantes, en relación co premio e demais aspectos desta promoción. O participante exime calquera tipo de responsabilidade e manterá indemne ao Organizador e os seus colaboradores de calquera reclamación como consecuencia dos danos e prexuízos, xa sexan físicos ou de calquera outra índole, que puidese sufrir o gañador e/o os seus acompañantes por calquera acción ou omisión non imputable a estes e que puidesen derivarse da actividade que desenvolverá co premio concedido. No caso de que existise algún erro nos datos facilitados polo propio agraciado que impedise a súa identificación. Igualmente, quedan exonerado o Organizador de toda responsabilidade en caso de mal Funcionamento de correos ou a empresa de mensaxería utilizada polo Organizador (expresamente non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos ou calquera outra circunstancia imputable a correos ou á empresa de mensaxería que poidan afectar o envío do premio) ou das redes de comunicación telefónicas e/o electrónicas que impidan o mal desenvolvemento da promoción por causas alleas a elas e especialmente por actos externos de mala fe.

Por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os que se participa, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír aos mesmos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de internet, ou comunicacións telefónicas habilitadas para o efecto. Así mesmo, a entidade organizadora resérvase o dereito a: Modificar ou suspender a promoción, sempre que concorra causa xustificada ou por motivos de forza maior que impidan levala a termo, e co compromiso de comunicar coa suficiente antelación as novas bases e/o condicións, ou no seu caso, a anulación definitiva. Cambiar o premio por outro de igual ou maior valor cando concorra xusta causa ou por motivos de forza maior. Aprazar ou ampliar o período da promoción, así como a facultade de interpretar as presentes bases legais. Acurtar, prorrogar, modificar ou cancelar esta promoción, se concorresen circunstancias excepcionais que impedisen a súa realización, comunicando ditas circunstancias de maneira que se evite calquera prexuízo para os participantes no sorteo. Eliminar da promoción por causa xustificada a calquera usuario que defraude, altere ou inutilice o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario da mesma. A entidade organizadora non será responsable de: Os atrasos, perdas ou deterioracións por causas que non lle sexan imputables. Calquera custo asociado co premio ou que non estea especificamente incluído no premio. Dos casos de forza maior que puidesen impedir ao gañador o goce total ou parcial do seu premio. Así mesmo, quedará exenta de toda responsabilidade se concorrer algún dos casos sinalados, así como de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen ocasionarse durante o #gozar do premio.

10.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

De conformidade co previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos europeo, infórmase que os datos de carácter persoal serán tratados por Hijos de Rivera, S.A.U., cuxa información identificativa completa figura no encabezamiento destas Bases. Os datos persoais do usuario recolleitos a través do presente formulario utilizaranse para xestionar a súa inscrición na presente iniciativa conforme ao indicado nas Bases. O tratamento dos seus datos é necesario para o desenvolvemento e execución da acción, sendo esta a base legal que lexitima devandito tratamento. Os datos serán conservados durante o período de desenvolvemento desta, e, aínda despois, durante o tempo necesario para poder responder a posibles reclamacións dos participantes. Solicitarase información adicional ao gañador e poderase ceder información a entidades colaboradoras para xestionar a #poñer# ao dispor do premio. Hijos de Rivera, S.A.Ou poderá dar publicidade á identidade do gañador a través da súa activos web e/o contas en redes sociais a efectos de dotar de transparencia á iniciativa. Así mesmo, Hijos de Rivera, S.A.Ou utilizará a información de contacto proporcionada para enviarlle comunicacións sobre eventos e accións de Estrella Galicia e outras marcas relacionadas, sendo a base legal que lexitima o tratamento o interese lexítimo do organizador e manténdose o envío mentres o interesado non manifeste a súa oposición. Os participantes teñen dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lles conciernan, a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao tratamento destes, nese caso unicamente serán conservados para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Para iso, os usuarios poderán dirixir unha comunicación por escrito ao Comité de Protección de Datos, José María Rivera Corral, 6, 15008 A Coruña ou á dirección de correo electrónico protecciondedatos@hdriv.es, incluíndo en ambos os casos unha fotocopia do documento nacional de identidade ou documentación acreditativa equivalente. En caso de non ver satisfeitos os seus dereitos, os usuarios teñen dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

11.- NORMATIVA FISCAL

Os premios quedarán suxeitos á retención ou ingreso a conta que corresponda conforme á normativa fiscal vixente. Nos casos que corresponda, dita retención ou ingreso a conta será asumido polo Organizador, que ingresará na Axencia Tributaria a cantidade correspondente enviando ao gañador/é o correspondente certificado cos datos do premio e da retención ou ingreso a conta aplicado.

12.- LEI APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

Esta Promoción e as súas Bases réxense pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia ou litixio que puidese xurdir en relación con esta Promoción, e/o coa interpretación ou execución das presentes bases legais, tanto o Organizador como os Participantes renuncian ao foro que puidese corresponderlles e sométense expresamente aos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.