Bases legais para o sorteo “*érguete e forza dépor. Promo ascenso deportivo 2023”

1.- Organizadores

A empresa HIJOS DE RIVERA, S.A.Ou con domicilio en Pg. Ind. A Grela, c/ José María Rivera Corral, 6 15008 A Coruña e número identificativo C.I.F. A15002637 organiza con fins promocionais o presente sorteo “*ÉRGUETE E FORZA DÉPOR. APOIO DEPORTIVO 2023” da marca Estrella Galicia (en diante, “a Promoción”), que se desenvolverá a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes na provincia da Coruña, España, e maiores de idade #de acordo con o disposto no apartado de condicións para participar.

2.- Aceptación basees e obxecto da promoción

As persoas que participen na promoción aceptan todas as condicións e termos destas bases legais, así como as decisións tomadas polos Organizadores sobre a súa aplicación e interpretación. A falta de cumprimento implicará a exclusión do participante e, como consecuencia, os Organizadores quedarán liberados de calquera obrigación contraída con el.

3.- Período e ámbito territorial da promoción

Poderán participar na promoción todos os interesados maiores de 18 anos e residentes na provincia da Coruña, España. A participación no sorteo realizarase utilizando os datos de rexistro da plataforma de Facebook e Instagram. A promoción entrará en vigor o día 30 de maio de 2023 e estará vixente ata o día 11 de Xuño de 2023 ás 23:59 horas.

4.- Condicións dos participantes

Atribúese a condición de participante unicamente a quen cumpra os seguintes requisitos: • Ser persoa física maior de 18 anos con residencia legal na provincia da Coruña, España (Península) e plena capacidade de obrar • Cumprir coas condicións establecidas nas presentes bases legais Os participantes deben reunir as condicións necesarias para participar no sorteo ao tempo da súa vixencia e terán que demostralo se así llo require os o Organizadores, en caso contrario, poderán ser descualificados en calquera momento e/o reter ou retirarlle o premio que obtivese. A participación na promoción é gratuíta salvo o custo de acceso e/o uso da internet, que será sufragado integramente polo participante, así como o custo de compra do produto que faculta para a participación na mesma. Os menores de idade non poderán participar na presente promoción nin en calquera outras promocións ou actividades dos Organizadores. É responsabilidade dos pais e/o titores legais dos menores vixiar a utilización da internet. Non poderán participar na promoción e, por tanto, resultar agraciados, as seguintes persoas: a) empregados e familiares ata o primeiro grao de consanguinidade dos Organizadores e de empresas do grupo; b) os empregados e empresas que teñan unha relación mercantil cos Organizadores, axencias de publicidade ou axencias que estean relacionados coa promoción; c) empresas provedoras de produtos e/o servizos relacionados co obxecto da promoción. Tampouco poderán participar: os cónxuxes de calquera das persoas citadas, a parella de feito ou familiar directo, así como, ningunha persoa que dalgunha maneira interviñese na preparación do sorteo ou os seus familiares. Só terán a condición de participantes quen cumpra cos requisitos de participación establecidos nestas bases legais. As persoas que non cumpran estas condicións non deben de participar na promoción e en caso de facelo poderán ser descualificadas.

5.- Mecánica e elección do gañador

Mecánica

Participarán na promoción todos aqueles usuarios que se subscriban no formulario habilitado para a promoción nas plataformas de Facebook e Instagram facilitando o seu nome, apelidos, CP e dirección de correo electrónico, durante os períodos de tempo arriba indicados. Condicións da participación:

a) A participación no sorteo realizarase utilizando os datos de rexistro das plataformas de Facebook e Instagram.
b) Os participantes entrarán de forma automática no sorteo tras o rexistro.
c) Eliminaranse aqueles contidos que non se cingan estritamente á promoción e as súas bases. Datas de rexistro Do 30 de Maio ao 11 de Xuño 2023

Data do sorteo

Entre todos os rexistros realizados durante as datas de vixencia da promoción, o Organizador realizarase o sorteo o día 13 de xuño de 2023 a través da plataforma Easypromos. Selección do gañador O Organizador será o responsable de recompilar as participacións e de realizar o sorteo na data indicada. Seleccionarase un (1) gañador. O gañador obterá como premio 2 abonos do Racing Club de Ferrol para asistir aos partidos de fútbol do equipo no Estadio A Malata na tempada 2023-2024. Así mesmo, elixiranse dous (2) máis de reserva para aqueles casos nos que non se localice ao gañador, este non cumpra as condicións ou non acepte o premio. Non se considerará participante (non poderá intervir en ningunha das funcionalidades da promoción) a persoa que non cumprise cos requisitos esixidos. Neste caso, tanto o usuario como as súas mensaxes, os seus premios, ou calquera outra actividade de leste na promoción poderán ser eliminados unilateralmente en calquera momento. Os Organizadores resérvanse a facultade de excluír a aquelas persoas que cometan irregularidades na participación.

6.- Premios

Sortearanse seleccionará un total dun (1) gañador e dous (2) suplentes. O gañador obterá como premio 2 abonos do Real Club Deportivo de A Coruña para asistir aos partidos de fútbol do equipo no Estadio de Riazor na tempada 2023-2024. A data da experiencia seleccionarase segundo dispoñibilidade do restaurante e comunicarase ao gañador con dúas semanas de antelación. O premios non poderán ser obxecto de cambio, alteración, compensación ou cesión a pedimento do gañador. Tampouco poderán ser trocados por premios en metálico. O gañador poderá renunciar ao premio obtido, pero en ningún caso substituiráselle por unha cantidade económica.

7.- Notificación e entrega de premios aos gañadores

A notificación ao gañador realizarase a través do email rexistrado na plataforma de Instagram ou Facebook. Solicitaranse os datos necesarios para a comprobación dos requisitos de participación. O gañador deberá facilitar o seu Documento Nacional de Identidade ou documento de identificación, correo electrónico, teléfono e dirección de contacto. Calquera usuario gañador que non indicase correctamente os seus datos de contacto entenderase que renuncia ao seu premio. Así mesmo, no caso de que o gañador #gozar do premio con outra persoa, este deberá facilitar aos Organizadores os datos de identificación do seu acompañante. Se non podemos poñernos en contacto co gañador no prazo de 48 horas desde a data do primeiro contacto, procederase a nomear un novo gañador de entre os suplentes gardando a orde de prelación e perdendo o anterior gañador o seu dereito para reclamar o premio. Da mesma maneira, no caso de que o gañador non acepte o premio ou non cumpra os requisitos para ser participante ou gañador perderá o dereito ao premio, que se asignará ao primeiro suplente do sorteo que cumpra os requisitos para ter dereito ao mesmo. O suplente dispoñerá tamén dun prazo de 48 horas para aceptar ou rexeitar o premio, no caso de que os Organizadores non poidan contactar co suplente, non cumpra os requisitos de participación ou este rexeite expresamente o premio, este pasará nas mesmas condicións ao seguinte suplente por orde de selección. Esgotados todos os suplentes, este considerarase deserto. Entrega dos premios A información e confirmación relativa á experiencia enviarase a través do mail facilitado polo gañador.

8.- Prórrogas ou suspensións

O Organizador se reserva a facultade de modificar, prorrogar ou anular o sorteo ou a promoción: – Por causa de forza maior. – Naqueles casos en que concorra causa xustificada como pode ser, entre outras, a falta de participantes ou a escasa participación. Así mesmo, o Organizador resérvase o dereito para cambiar o premio por outro de igual ou maior valor cando concorra xusta causa ou por motivos de forza maior. En ambos os casos, o Organizador comunicará aos participantes coa maior celeridade posible as novas bases ou a anulación definitiva.

9.- Protección de datos persoais

De conformidade co previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos europeo, infórmase que os datos de carácter persoal serán tratados por Hijos de Rivera, S.A.U., cuxa información identificativa completa figura no encabezamiento destas Bases. Os datos persoais do usuario recolleitos a través do formulario utilizaranse para xestionar a súa inscrición na presente iniciativa conforme ao indicado nas Bases. O tratamento dos seus datos é necesario para o desenvolvemento e execución da acción, sendo esta a base legal que lexitima devandito tratamento. Os datos serán conservados durante o período de desenvolvemento desta e, aínda despois, durante o tempo necesario para poder responder a posibles reclamacións dos participantes. Solicitarase información adicional aos gañadores e poderase ceder información a entidades colaboradoras para xestionar a #poñer# ao dispor do premio. Hijos de Rivera, S.A.Ou poderá dar publicidade á identidade dos gañadores a través da súa activos web e/o contas en redes sociais a efectos de dotar de transparencia á iniciativa. Así mesmo, Hijos de Rivera, S.A.Ou utilizará a información de contacto proporcionada para enviarlle comunicacións sobre eventos e accións de Estrella Galicia e outras marcas relacionadas, sendo a base legal que lexitima o tratamento o interese lexítimo do responsable do tratamento e manténdose o envío das comunicacións mentres este non manifeste a súa oposición. Os participantes teñen dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lles conciernan, a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao tratamento destes, nese caso unicamente serán conservados para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Para iso, os usuarios poderán dirixir unha comunicación por escrito ao Comité de Protección de Datos, José María Rivera Corral, 6, 15008 A Coruña ou á dirección de correo electrónico protecciondedatos@hdriv.es, incluíndo en ambos os casos unha fotocopia do documento nacional de identidade ou documentación acreditativa equivalente. En caso de non ver satisfeitos os seus dereitos, os usuarios que o desexen poden presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, accesible desde https://sedeagpd.gob.es.

10. Contacto e reclamacións

O participante poderá poñerse en contacto co Organizador dirixíndose á dirección de correo electrónico estrellagaliciarrss@estrellagalicia.com

11. Exoneración de responsabilidade e reservas

As entidades organizadoras quedan eximidas de calquera tipo de responsabilidade: ∩ A partir do momento en que o gañador acepte o premio, o Organizador non será en ningún modo responsable dos incumprimentos ou infraccións de ningún tipo relacionados con esta promoción que non sexan imputables directamente ao Organizador. ∩ Os Organizadores exímense de calquera tipo de responsabilidade no caso de perda sufrida polos participantes en relación co premio, así como, cando incumpra as presentes bases legais. Así mesmo, os Organizadores non se responsabilizan do uso indebido dos premios realizado polo gañador. ∩ O participante exime de calquera tipo de responsabilidade e manterá indemne ao Organizador de calquera reclamación como consecuencia dos danos e prexuízos, xa sexan físicos ou de calquera outra índole, que puidese sufrir o gañador por calquera acción ou omisión non imputable a estes e que puidesen derivarse da actividade que desenvolva co premio concedido. ∩ No caso de que existise algún erro nos datos facilitados polo propio gañador que impedise a súa identificación. ∩ En ningún caso, os Organizadores, nin as súas sociedades matrices, asociadas, filiais ou sucursais, nin tampouco ningún dos seus axentes e/o empregados, serán responsables de calquera danos e/o prexuízos sufridos polos participantes e/o calquera terceiros, que puidesen derivarse da participación na promoción, ou do uso de calquera dos premios outorgados. ∩ Poderán ser tidas como falsas, de forma unilateral polos Organizadores, aquelas participacións que puidesen realizarse mediante métodos electrónicos, automáticos ou spam. ∩ Os Organizadores non se fan responsables das incidencias e sucesos de todo orde (por exemplo, imposibilidade de rexistrar os datos dalgún participante, interrupción ou perda de conexión etc.)/ etc.) que sexan provocadas por unha avaría no programa informático debido a un caso de forza maior; nin tampouco das incidencias que teñan a súa orixe en supostos de forza maior derivados de causas tales como unha avaría na rede telefónica, informática, eléctrica, provocadas por axentes externos naturais (atmosféricos, climatolóxicos), ou ben por unha deficiente prestación do servizo por parte das compañías subministradoras do mesmo. ∩ Igualmente, quedan exonerado o Organizador de toda responsabilidade en caso de mal funcionamento de correos ou a empresa de mensaxería utilizada polo Organizador (expresamente non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos ou calquera outra circunstancia imputable a correos que poidan afectar o envío do premio) ou das redes de comunicación telefónicas e/o electrónicas que impidan o mal desenvolvemento da promoción por causas alleas a elas e especialmente por actos externos de mala fe. ∩ Por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os que se participa, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír aos mesmos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de internet, ou comunicacións telefónicas habilitadas para o efecto. ∩ Os Organizadores non se responsabilizan das posibles perdas, deterioracións, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros ou a internet que puidesen afectar á participación na presente promoción e á entrega do premio. ∩ Os Organizadores non se fan responsables do mal funcionamento da internet ou dos servizos utilizados para a promoción como, por exemplo, WhatsApp, e en especial, nos supostos en que devandito mal funcionamento poida ocasionar que non se validou a súa participación na presente promoción. ∩ O Organizador non será tampouco responsable de calquera custo asociado co premio que non estea especificamente incluído no premio. ∩ Así mesmo, o Organizador tampouco será responsable dos casos de forza maior que puidesen impedir ao gañador o goce total ou parcial do premio. Así mesmo, quedará exonerada de toda responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen ocasionarse durante o #gozar do premio.

Os Organizadores resérvanse a facultade de:

∩ Expulsar aos participantes sobre os que se teñan sospeitas fundadas de que manipularon ou tentaron manipular fraudulentamente a promoción no seu propio beneficio, como pode ser a utilización do mesmo billete ou outras accións, sen máis requisito que a oportuna explicación dos motivos da súa expulsión. ∩ Exercitar accións legais contra calquera intento de danar de maneira deliberada o contido ou funcionamento da promoción. ∩ Impedir que se establezan sistemas de especulación ou de negocios sobre a promoción, con reserva das accións legais que se estimen oportunas para iso. Calquera das condutas ou accións que se describen anteriormente faculta aos Organizadores para descualificar aos usuarios que as cometan.

12. Normativa fiscal

Os premios quedarán suxeitos á retención ou ingreso a conta que corresponda conforme á normativa fiscal vixente. No seu caso, dita retención ou ingreso a conta será asumido polos Organizadores, que ingresará na Axencia Tributaria a cantidade correspondente enviando ao gañador/é o correspondente certificado cos datos do premio e da retención ou ingreso a conta aplicado.

13. Lei aplicable e xurisdición competente

Esta promoción e as súas bases réxense pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia ou litixio en relación con esta promoción tanto os Organizadores como os Participantes sométense expresamente aos Xulgados e Tribunais da Coruña, salvo que a lexislación indique outro foro.