BASES LEGAIS PARA O SORTEO “ENCHAMOS O INFERNO CELESTE”

1.- Organizador

A empresa HIJOS DE RIVERA, S.A.U. con domicilio en Pg. Ind. A Grela, c/ José María Rivera Corral, 6 15008 A Coruña e número identificativo C.I.F. A15002637 organiza con fins promocionais a presente promoción “ENCHAMOS O INFERNO CELESTE” da marca Estrella Galicia (en diante, “a Promoción”), que se desenvolverá a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes na Comunidade Autónoma de Galicia, España, e maiores de idade de acordo con o disposto no apartado de condicións para participar.

 

2.- Aceptación bases e obxecto da promoción

As persoas que participen na promoción aceptan todas as condicións e termos destas bases legais, así como as decisións tomadas polo Organizador sobre a súa aplicación e interpretación. A falta de cumprimento implicará a exclusión do participante e, como consecuencia, o Organizador quedará liberado de calquera obrigación contraída con el.

 

3.- Período e ámbito territorial da promoción

Poderán participar na promoción todos os interesados maiores de 18 anos e residentes na comunidade autónoma de Galicia, España. A participación na promoción realizarase utilizando os datos de rexistro do formulario que aparece na páxina web con url: https://estrellagalicia.es/enchamos-o-inferno-celeste/  . A promoción entrará en vigor o día 8 de maio de 2024 dende a súa publicación e estará vixente ata o día 9 de maiio de 2024 ás 12:00 horas PM.

 

4.- Condicións dos participantes

Atribúese a condición de participante unicamente a quen cumpra os seguintes requisitos:

 • Ser persoa física maior de 18 anos con residencia legal na comunidade autónoma de Galicia, España (Península) e plena capacidade de obrar
 • Cumprir coas condicións establecidas nas presentes bases legais. Os participantes deben reunir as condicións necesarias para participar no sorteo ao tempo da súa vixencia e terán que demostralo se así llo require o Organizador, en caso contrario, poderán ser descualificados en calquera momento e/o reter ou retirarlle o premio que obtivese. A participación na promoción é gratuíta salvo o custo de acceso e/o uso da internet, que será sufragado integramente polo participante. Os menores de idade non poderán participar na presente promoción nin en calquera outras promocións ou actividades do Organizador. É responsabilidade dos pais e/o titores legais dos menores vixiar a utilización da internet. Non poderán participar na promoción e, por tanto, resultar agraciados, as seguintes persoas: a) empregados e familiares ata o primeiro grao de consanguinidade do Organizador e de empresas do grupo; b) os empregados e empresas que teñan unha relación mercantil co Organizador, axencias de publicidade ou axencias que estean relacionados coa promoción; c) empresas provedoras de produtos e/o servizos relacionados co obxecto da promoción. Tampouco poderán participar: os cónxuxes de calquera das persoas citadas, a parella de feito ou familiar directo, así como, ningunha persoa que dalgunha maneira interviñese na preparación do sorteo ou os seus familiares. Só terán a condición de participantes quen cumpra cos requisitos de participación establecidos nestas bases legais. As persoas que non cumpran estas condicións non deben de participar na promoción e en caso de facelo poderán ser descualificadas.

 

5.- Mecánica e elección do gañador

Mecánica

Participarán na promoción todos aqueles usuarios que se subscriban no formulario habilitado para a promoción páxina web https://estrellagalicia.es/enchamos-o-inferno-celeste/  facilitando o seu nome, apelidos, CP e dirección de correo electrónico, durante os períodos de tempo arriba indicados.

Eliminaranse aqueles participantes que non se cingan estritamente á promoción e as súas bases. Datas de rexistro do 8 de maio ao 9 de maio 2024 as 12:00 horas PM.

 

Selección do gañador

O Organizador entregará o premio de forma directa aos primeiros 50 participantes rexistros na páxina web da promoción. Ademais, os seguintes 10 rexistrados na promoción por orde de  prelación terán a condición de suplentes dos gañadores. Cada gañador obterá como premio unha entrada dobre para asistir ao partido Río Breogán vs. Morabanc Andorra de Liga Endesa que terá lugar o domingo día 10 de maio de 2024.

 

Non se considerará participante (non poderá intervir en ningunha das funcionalidades da promoción) a persoa que non cumprise cos requisitos esixidos. O Organizador reservarase a facultade de excluír a aquelas persoas que cometan irregularidades na participación.

 

6.- Premios

O gañador obterá como premio unha entrada dobre para asistir ao partido Río Breogán vs. Morabanc Andorra de Liga Endesa que terá lugar o venres día 10 de maio de 2024. O premio estará valorado nun total de 50 €.

O premio non poderán ser obxecto de cambio, alteración, compensación ou cesión a pedimento do gañador. Tampouco poderán ser trocados por premios en metálico. O gañador poderá renunciar ao premio obtido, pero en ningún caso substituiráselle por unha cantidade económica.

O premio só incluirá a entrada dobre para asistir ao partido, correndo a conta do gañador e/ou o seu acompañante aqueles gastos por desprazamento, aloxamento e/ou manutención en que puideran incorrer o gañador e/ou o seu acompañante para o goce do premio, así como aqueles gastos nos que puideran incorrer durante o partido.

 

7.- Notificación e entrega de premios aos gañadores

A notificación ao gañador realizarase a través do email rexistrado no formulario da páxina web de participación. Solicitaranse os datos necesarios para a comprobación dos requisitos de participación. O gañador deberá facilitar o seu Documento Nacional de Identidade ou documento de identificación, correo electrónico, teléfono e dirección de contacto. Calquera usuario gañador que non indicase correctamente os seus datos de contacto entenderase que renuncia ao seu premio. No caso de que algún gañador non acepte o premio no prazo de 2 horas dende o primeiro contacto, non cumpra os requisitos de participación ou rexeite o premio expresamente, procederase a nomear un novo gañador de entre os suplentes gardando a orde de prelación e perdendo o anterior gañador o seu dereito para reclamar o premio. O suplente dispoñerá tamén dun prazo de 2 horas para aceptar ou rexeitar o premio, no caso de que o Organizador non poida contactar co suplente, non cumpra os requisitos de participación ou este rexeite expresamente o premio, este pasará nas mesmas condicións ao seguinte suplente por orde de selección, quen disporá do mesmo prazo para aceptar o rexeita expresamente o premio. Esgotados todos os suplentes, este considerarase deserto. A entrega do premio, realizarase a través do email facilitado polo gañador unha vez o gañador acepte expresamente o premio.

 

8.- Prórrogas ou suspensións

O Organizador se reserva a facultade de modificar, prorrogar ou anular o sorteo ou a promoción:

– Por causa de forza maior.

– Naqueles casos en que concorra causa xustificada como pode ser, entre outras, a falta de participantes ou a escasa participación. Así mesmo, o Organizador resérvase o dereito para cambiar o premio por outro de igual ou maior valor cando concorra xusta causa ou por motivos de forza maior. En ambos os casos, o Organizador comunicará aos participantes coa maior celeridade posible as novas bases ou a anulación definitiva.

 

9.- Protección de datos persoais

De conformidade co previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos europeo, infórmase que os datos de carácter persoal serán tratados por Hijos de Rivera, S.A.U., cuxa información identificativa completa figura no encabezamiento destas Bases. Os datos persoais do usuario recolleitos a través do formulario utilizaranse para xestionar a súa inscrición na presente iniciativa conforme ao indicado nas Bases. O tratamento dos seus datos é necesario para o desenvolvemento e execución da acción, sendo esta a base legal que lexitima devandito tratamento. Os datos serán conservados durante o período de desenvolvemento desta e, aínda despois, durante o tempo necesario para poder responder a posibles reclamacións dos participantes. Solicitarase información adicional aos gañadores e poderase ceder información a entidades colaboradoras para xestionar a #poñer# ao dispor do premio. Hijos de Rivera, S.A.U poderá dar publicidade á identidade dos gañadores a través da súa activos web e/o contas en redes sociais a efectos de dotar de transparencia á iniciativa. Así mesmo, Hijos de Rivera, S.A.U utilizará a información de contacto proporcionada para enviarlle comunicacións sobre eventos e accións de Estrella Galicia e outras marcas relacionadas, sendo a base legal que lexitima o tratamento o interese lexítimo do responsable do tratamento e manténdose o envío das comunicacións mentres este non manifeste a súa oposición. Os participantes teñen dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lles concirnan, a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao tratamento destes, nese caso unicamente serán conservados para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Para iso, os usuarios poderán dirixir unha comunicación por escrito ao Comité de Protección de Datos, José María Rivera Corral, 6, 15008 A Coruña ou á dirección de correo electrónico protecciondedatos@hdriv.es, incluíndo en ambos os casos unha fotocopia do documento nacional de identidade ou documentación acreditativa equivalente. En caso de non ver satisfeitos os seus dereitos, os usuarios que o desexen poden presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, accesible desde https://sedeagpd.gob.es.

 

 1. Contacto e reclamacións

O participante poderá poñerse en contacto co Organizador dirixíndose á dirección de correo electrónico estrellagaliciarrss@estrellagalicia.com

 

 1. Exoneración de responsabilidade e reservas

As entidades organizadoras quedan eximidas de calquera tipo de responsabilidade:

 • A partir do momento en que o gañador acepte o premio, o Organizador non será en ningún modo responsable dos incumprimentos ou infraccións de ningún tipo relacionados con esta promoción que non sexan imputables directamente ao Organizador.
 • O Organizador exímese de calquera tipo de responsabilidade no caso de perda sufrida polos participantes en relación co premio, así como, cando incumpra as presentes bases legais. Así mesmo, o Organizador non se responsabiliza do uso indebido dos premios realizado polo gañador.
 • O participante exime de calquera tipo de responsabilidade e manterá indemne ao Organizador de calquera reclamación como consecuencia dos danos e prexuízos, xa sexan físicos ou de calquera outra índole, que puidese sufrir o gañador por calquera acción ou omisión non imputable a estes e que puidesen derivarse da actividade que desenvolva co premio concedido.
 • No caso de que existise algún erro nos datos facilitados polo propio gañador que impedise a súa identificación.
 • En ningún caso, o Organizador, nin as súas sociedades matrices, asociadas, filiais ou sucursais, nin tampouco ningún dos seus axentes e/o empregados, serán responsables de calquera danos e/o prexuízos sufridos polos participantes e/o calquera terceiros, que puidesen derivarse da participación na promoción, ou do uso de calquera dos premios outorgados.
 • Poderán ser tidas como falsas, de forma unilateral polo Organizador, aquelas participacións que puidesen realizarse mediante métodos electrónicos, automáticos ou spam.
 • O Organizador non se fai responsable das incidencias e sucesos de todo orde (por exemplo, imposibilidade de rexistrar os datos dalgún participante, interrupción ou perda de conexión etc.)/ etc.) que sexan provocadas por unha avaría no programa informático debido a un caso de forza maior; nin tampouco das incidencias que teñan a súa orixe en supostos de forza maior derivados de causas tales como unha avaría na rede telefónica, informática, eléctrica, provocadas por axentes externos naturais (atmosféricos, climatolóxicos), ou ben por unha deficiente prestación do servizo por parte das compañías subministradoras do mesmo.
 • Igualmente, quedan exonerado o Organizador de toda responsabilidade en caso de mal funcionamento de correos ou a empresa de mensaxería utilizada polo Organizador (expresamente non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos ou calquera outra circunstancia imputable a correos que poidan afectar o envío do premio) ou das redes de comunicación telefónicas e/o electrónicas que impidan o mal desenvolvemento da promoción por causas alleas a elas e especialmente por actos externos de mala fe.
 • Por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os que se participa, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír aos mesmos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de internet, ou comunicacións telefónicas habilitadas para o efecto.
 • O Organizador non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros ou a internet que puidesen afectar á participación na presente promoción e á entrega do premio.
 • O Organizador non se fai responsables do mal funcionamento da internet ou dos servizos utilizados para a promoción como, por exemplo, WhatsApp, e en especial, nos supostos en que devandito mal funcionamento poida ocasionar que non se validou a súa participación na presente promoción.
 • O Organizador non será tampouco responsable de calquera custo asociado co premio que non estea especificamente incluído no premio.
 • Así mesmo, o Organizador tampouco será responsable dos casos de forza maior que puidesen impedir ao gañador o goce total ou parcial do premio. Así mesmo, quedará exonerada de toda responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen ocasionarse durante o #gozar do premio.

 

O Organizador reservarase a facultade de:

 

 • Expulsar aos participantes sobre os que se teñan sospeitas fundadas de que manipularon ou tentaron manipular fraudulentamente a promoción no seu propio beneficio, como pode ser a utilización do mesmo billete ou outras accións, sen máis requisito que a oportuna explicación dos motivos da súa expulsión.
 • Exercitar accións legais contra calquera intento de danar de maneira deliberada o contido ou funcionamento da promoción.
 • Impedir que se establezan sistemas de especulación ou de negocios sobre a promoción, con reserva das accións legais que se estimen oportunas para iso. Calquera das condutas ou accións que se describen anteriormente faculta ao Organizador para descualificar aos usuarios que as cometan.

 

 1. Normativa Tributaria

Os premios estarán suxeitos á correspondente retención ou ingreso a conta segundo a normativa fiscal vixente. Nos casos en que proceda, dita retención ou ingreso a conta será asumido polo Organizador, quen aboará á Axencia Tributaria o importe correspondente mediante o envío ao/s gañador/es do correspondente certificado cos datos do premio e da retención ou ingreso a conta aplicado.

 

 1. Lei aplicable e xurisdición competente

Esta promoción e as súas bases réxense pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia ou litixio en relación con esta promoción tanto o Organizador como os Participantes sométense expresamente aos Xulgados e Tribunais da Coruña, salvo que a lexislación indique outro foro.