Extracto do Código de Valores de Hijos de Rivera

Comportamento ético en relación con provedores e clientes da corporación

1. Obxectividade, transparencia e dilixente actuación

Obxectividade nos procesos de selección de provedores e contratistas

Os procesos para a selección de provedores e contratistas da Corporación débense desenvolver en termos de transparencia, xustiza, imparcialidade e obxectividade, evitando, así mesmo, incorrer en conflitos de interese, de acordo co disposto neste Código.

Así, en calquera circunstancia, todas as persoas desta corporación deben aplicar nestes procesos, os necesarios criterios de calidade, oportunidade e custo, actuando sempre en defensa dos intereses da mesma.

Dilixente actuación e debidas prácticas comerciais

Todo o persoal da Corporación actuará, internamente e fronte a terceiros, de boa fe e forma dilixente e responsable no desenvolvemento das súas funcións.

A este respecto, a Corporación, a través do seu persoal, respectará os acordos alcanzados, tanto con clientes, provedores ou calquera terceiro, dando fiel cumprimento aos compromisos adquiridos e evitando, en todo caso, calquera tipo de fraude comercial.

Para iso, tanto entre as empresas da Corporación, como con terceiros, negociarase e contratarase de forma transparente, honesta e informada, facilitando a todas as partes aquela información e documentación que, no seu caso, resulte pertinente para o bo desenvolvemento da relación comercial.

2. Provedores obxecto de especial dilixencia

A Corporación e o seu persoal, deberán gardar especial dilixencia e coidado nas relacións comerciais mantidas con provedores, contratistas ou terceiros que resulten especialmente vulnerables, ben pola súa propia natureza e estrutura, tales como produtores primarios, ben pola súa dependencia económica ou de calquera outra índole, respecto da Corporación, evitando, en todo caso, calquera acto ou conduta que puidese resultar abusiva, desleal ou contraria á boa fe para con estes.

4. Deber de confidencialidade e segredo profesional

Todos os datos, información e/ou documentación relativa, ou coñecida, en virtude dos negocios, operacións, negociacións e/ou transaccións con clientes e/ou provedores da Corporación, é estritamente confidencial polo que, salvo en cumprimento de obrigas legalmente dispostas, non poderá ser divulgada a terceiros, por directivos nin empregados desta Corporación que, en todo caso, están suxeitos ao seu deber de segredo profesional.