Política de privacidade

1. Responsable do tratamento

O Responsable do Tratamento correspóndese co do titular do sitio web, cuxos datos completos son: HIJOS DE RIVERA S.A.U. con CIF A15002637 e enderezo na rúa José María Rivera Corral 6, 15008 da Coruña.

Identificación do Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos@hdriv.es

2. Datos tratados, finalidades e período de conservación

2.1 Datos tratados: Os datos obxecto de tratamento serán diferentes en función das distintas seccións ou servizos postos a disposición do usuario e que este utilice, así como dos tratamentos adicionais permitidos ou autorizados polo mesmo.

 1. Datos obtidos do usuario: son os datos facilitados polo usuario no proceso de cumprimentación dos formularios facilitados, como o rexistro ou a subscrición a boletíns. Estes datos inclúen datos de identificación e contacto, como nome e apelidos e enderezo de correo electrónico, entre outros. Cada un dos formularios indicará cales serán obrigatorios e cales optativos.
 2. Datos non obtidos do usuario: Durante a navegación pódense facilitar datos como os enviados polo navegador, o enderezo IP asignado polo seu provedor ou información sobre o dispositivo utilizado. Esta información, se o usuario consente aceptando as categorías de cookies correspondentes, poderá utilizarse para personalizar o contido e os anuncios mostrados, así como para contribuír á creación de perfís de usuario.

Se decidiches rexistrarte utilizando o teu perfil nas redes sociais, estas facilitarannos datos compartidos con elas, como xeolocalización, características persoais, circunstancias sociais ou datos académicos e profesionais entre outros, entre os que se atopan datos identificativos, incluída a imaxe de perfil. É posible revisar a configuración das diferentes plataformas sociais no caso de quererdes revogar os permisos concedidos e, con ela, a información transmitida a través do conector social.

2.2 Finalidades: As finalidades serán as seguintes

 1. Rexistro: O usuario poderá rexistrarse nunha sección específica, co fin de xestionar os seus gustos, preferencias e subscricións. De activárense outras seccións, o rexistro permitirá o acceso para xestionalas.
 2. Contacto: O correo electrónico ou o número de teléfono proporcionado para o contacto será utilizado para unha resposta eficaz ás preguntas formuladas.
 3. Envío de boletíns e comunicacións personalizadas: enviadas polo medio elixido polo usuario, xa sexa correo electrónico, sistema de mensaxería, sistemas de notificación ou similares, que deberán ser verificados ou aprobados previamente polo usuario.
 4. Creación dun perfil: Co fin de determinar cales poden ser os gustos e preferencias dos nosos usuarios, utilizaremos os datos facilitados, para poder personalizar os nosos produtos e servizos, así como as accións comerciais e de mercadotecnia, levadas a cabo mesmo naquelas plataformas ou redes sociais nas que o usuario teña presenza. A creación dun perfil non suporá en ningún caso a adopción de decisións automatizadas que produzan efectos xurídicos ou que afecten significativamente o usuario de forma similar.
 5. Promocións e concursos: Ao participar nalgunha das nosas actividades ou concursos, trataremos os datos facilitados en función das necesidades de cada acción promocional. En cada unha delas publicaranse as bases legais correspondentes, nas que se facilitará información máis detallada sobre o tratamento dos datos persoais.
 6. Formación: Trataremos os datos dos usuarios que se rexistren na nosa plataforma de formación en liña para xestionar o acceso ao contido do curso.

2.3 Conservación. O período de conservación será o seguinte

 1. Rexistro: A información facilitada na fase de rexistro conservarase mentres o usuario manteña a súa condición.
 2. Contacto: Os datos conservaranse mentres sexan necesarios para cumprir coa finalidade prevista.
 3. Envío de boletíns e comunicacións personalizadas: Os datos serán tratados desde o momento en que o usuario preste o seu consentimento ata a súa retirada, que poderá concederse tantas veces como se desexe.
 4. Creación dun perfil: Os datos serán tratados desde o momento en que o usuario preste o seu consentimento ata a súa retirada polos medios previstos para tal fin.
 5. Promocións, clubs e concursos: Conservaremos os datos durante o tempo que dure a actividade e conservaranse durante o tempo estritamente necesario para atender posibles reclamacións ou o prazo establecido legalmente.
 6. Formación: A información conservarase para o cumprimento das obrigas contractuais e en previsión de atendermos posibles reclamacións de clientes e consumidores.

3. Lexitimación do tratamento

En canto aos tratamentos realizados na páxina web, informamos a continuación das bases de lexitimidade de cada un deles:

 1. Execución dun contrato: Utilizaranse os datos rexistrados no proceso de inscrición, intercambio de claves de acceso a cursos de formación ou os previstos para a participación nunha actividade promocional.
 2. Consentimento: obterase debidamente para a elaboración do perfil, o envío de boletíns e noticias, así como para dar resposta oportuna a todas as dúbidas ou cuestións formuladas polos Usuarios.

O consentimento será sempre revogable e poderá ser retirado en calquera momento, a través de mecanismos como os enlaces situados na parte inferior das comunicacións, os apartados previstos para tal efecto no apartado “A miña conta” ou mediante o envío dunha comunicación ao correo electrónico de contacto do Comité de Protección de Datos.

 1. Interese lexítimo: O envío de comunicacións comerciais en función dos intereses manifestados polo usuario corresponderá ao interese lexítimo do Titular.

4. Exercicio de dereitos

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se se están tratando ou non os datos persoais que lles afectan. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao seu tratamento, caso en que só se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Para iso, os usuarios poderán enviar unha comunicación escrita ao Comité de Protección de Datos, c/ José María Rivera Corral, 6 15008 A Coruña ou ao enderezo electrónico protecciondedatos@hdriv.es, incluíndo en ambos os dous casos fotocopia do documento nacional de identidade ou documentación xustificativa equivalente.

Como método de xestión adicional, os usuarios poden modificar as súas opcións de privacidade dende a sección “A miña conta”, accesible desde calquera web de Hijos de Rivera con inicio de sesión integrado. Tamén poden xestionar as súas preferencias de privacidade a través das ligazóns do pé das comunicacións comerciais recibidas.

Aqueles usuarios que o desexen poden presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, accesible desde https://sedeagpd.gob.es.

5. Destinatarios e cesións

Para o cumprimento das finalidades indicadas nesta Política de Privacidade, podemos confiar en terceiros, como provedores de servizos tecnolóxicos, provedores de servizos relacionados coa atención ao cliente, márketing e/ou publicidade, que ofrezan garantías adecuadas e cos que se asinará un acordo de Responsable do Tratamento. Tamén podemos comunicar a información do usuario ás empresas encargadas de realizar a loxística no punto final ou aos colaboradores encargados da xestión e entrega de premios no caso de promocións e concursos.

Os datos recollidos poderán ser cedidos a servidores situados en territorios alleos á Unión Europea, con todas as garantías necesarias xa que esta transferencia está avalada pola sinatura de SCC (Cláusulas Contractuais Estándar).

Versión 1.1, actualizada o 19 de febreiro de 2024