Aviso legal

Identificación do Titular

Información sobre o titular do sitio web: www.estrellagalicia.es
Razón social: HIJOS DE RIVERA, S.A.U.
CIF/NIF: A15002637
Domicilio social: C/ José María Rivera Curral, 6 15008 A Coruña
Teléfono: 981901906
Fax: 981901903
E-mail: contacto@estrellagalicia.com
Rexistro Mercantil de: Coruña, T 268 F 107. Folla 1313

Política de Protección de Datos de Carácter Persoal

2 Obxecto

As presentes condicións regularán o uso que o Titular pon a disposición dos usuarios da páxina web, as cales poderán ser modificadas sen previo aviso, de maneira que se recomenda a súa consulta periódica, especialmente cando se dispoña a facer un uso efectivo de produtos e/ou servizos.

3 Condicións de acceso e uso

O acceso á web é libre e atribúe a quen o realiza a condición de Usuario, quen poderá acceder aos contidos e poñerse en contacto cos seus administradores.

O Usuario debe pois, ler, entender e aceptar as presentes condicións de uso antes de proceder á navegación e/ou uso dos servizos, o que supoñerá a expresa aceptación e adhesión ás mesmas nos termos e condicións que a continuación se expresan: i) Compromiso de uso dilixente dos recursos, con estrito cumprimento da lexislación vixente, con respecto aos bos costumes e a etiqueta, é dicir, ao conxunto de normas de comportamento xeral en Internet. ii) O Usuario aceptará os termos e condicións ou bases de participación dun servizo ou recurso concreto cando estas fosen necesarias, o que será explicitamente requirido no seu caso. iii) Non poderá facer uso da páxina web fóra dos termos aceptados polas presentes condicións de uso, concretamente para fins ilícitos, contrarios á moral ou á orde pública en calquera das súas expresións, ou constitutivos de delito.

De igual xeito, en caso de permitir comentarios ou entradas de opinións, o Titular non se responsabilizará en ningún caso das opinións vertidas por terceiros, aínda que se reserva o dereito a retirar ou ata non publicar aqueles que resulten ofensivos ou non apropiados ou, na súa falta, cando tivese coñecemento efectivo do contido do publicado.

En caso de participación por parte do Usuario nas promocións, eventos ou concursos organizados polo Titular nesta páxina web, o primeiro deberá aceptar as correspondentes bases de participación, as cales estarán accesibles en todo momento, polo menos durante a duración do evento.

4 Propiedade Intelectual e Industrial

O Titular posúe todos os dereitos sobre a páxina web, logos, estrutura, imaxes e elementos constitutivos do código obxecto, así como a programación e enxeñería do código fonte. Todos estes elementos, ademais das publicacións incluídas están protexidos pola normativa española e europea sobre propiedade intelectual e industrial.

Queda prohibida calquera reprodución, adaptación, modificación ou comunicación pública da totalidade ou parte dos contidos da páxina web, de calquera forma ou por calquera medio, mecánico, manual ou outro, sen a autorización expresa do Titular.

Calquera enlace realizado á páxina web deberá dirixirse á páxina principal ou páxina de inicio, e queda prohibida a realización de enlaces profundos ou dirixidos a outros contidos distintos do mencionado. De igual xeito queda prohibida a práctica de navegación sobre marcos ou frames.

5 Protección de datos de carácter persoal

O Titular adoptou todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas esixidas pola normativa en protección de datos, en concreto, a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Regulamento 1720/2007 de Medidas de Seguridade.

Poderá atoparse toda a información a este respecto no apartado denominado “Política de Confidencialidade”.

6 Lexislación e xurisdición aplicable

As presentes Condicións Xerais quedan suxeitas ao ordenamento xurídico español, sometendo calquera controversia aos xulgados e tribunais da cidade da Coruña, con renuncia a calquera outro foro xeral ou especial que lles puidese corresponder.